20.11. 2008  Dětský domov Racek

(H. Urbanová, foto Al a Múzy dětem o.s.) Dětský domov Racek je zařízení, které poskytuje výchovně vzdělávací, zdravotní a sociální péči dětem obou pohlaví ve věku 3 – 18 let, popřípadě do ukončení přípravy na povolání, kterým byla z nejrůznějších příčin nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření a nemohou vyrůstat ve vlastních rodinách. Zřizovatelem je Středočeský kraj.Dětský domov je umístěn v jednopatrové budově v osadě Racek, obec Chlístov, v blízkosti zámku Konopiště a nedaleko Benešova. Děti vyrůstají ve zdravém, čistém a klidném prostředí. Součástí zařízení je zahrada, kde je pískoviště, průlezky a bazén. Tradice péče o děti na Racku spadá do února roku 1949, kdy zařízení poskytlo dočasný domov skupině řeckých dětí. Tyto děti zde setrvaly do září 1950.

Od října roku 1950 do konce roku 2002 zařízení sloužilo pouze dětem předškolního věku.

V současné době je kapacita 32 dětí ve věkovém složení 5 – 18 let, které žijí ve 4 rodinných skupinách. Děti navštěvují základní školu a mateřskou školu v nedalekém Benešově. O děti pečuje 24 zaměstnanců – pedagogičtí, administrativní a provozní, kteří se snaží zajistit dětem základní pocit jistoty a bezpečí.

Dětský domov pečuje o všestranný harmonický rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem a potřebám, poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit – sportovní, hudební, výtvarné, výuku angličtiny a další zájmové činnosti. Dále zajišťuje ozdravné a rekreační pobyty, zájezdy, výlety a účasti na různých soutěžích.Velkou část svého úsilí věnuje nejen přípravě na vyučování a školní povinnosti, ale hlavně přípravě pro život.

Již tři roky rozvíjí spolupráce s Mateřským centrem Hvězdička Benešov. Děti dětského domova se pravidelně zúčastňují akcí pořádaných MC a společně připravily akci „Vítání jara“ na benešovském náměstí a navštívily ZOO Jihlava.

Rovněž aktivity občanů, podnikatelů a zástupců firem z Benešova a okolí jsou pro děti velkým přínosem. Jedná se hlavně o zabezpečení vánočních dárků, zajištění ovoce a různých dobrot a sladkostí, finanční pomoc pro zajištění různých akcí, letních dětských táborů, ozdravných pobytů, zájezdů a výletů. Několik let pokračuje významná spolupráce s Městem Vlašim. Zástupci městského úřadu zabezpečují pro děti návštěvu Májových slavností ve Vlašimi i se zajištěním dopravy a možností bezplatného využití pouťových atrakcí.

Nutno rovněž ocenit vstřícnost a pomoc studentů benešovských škol a členů sportovních klubů, kteří na děti nezapomínají a pravidelně je obdarovávají nejen dobrotami, ovocem a materiálem pro výchovné činnosti, ale hlavně tím, že jim věnují svůj čas, svou přízeň a připravují zážitkové akce. Tyto společné akce vždy obohacují obě strany.

Zájemců o pomoc našemu dětskému domovu je v Benešově a okolí skutečně celá řada a jejich pomoc je samozřejmě vítaná.

Zájem všech sponzorů a přátel zařízení děti vnímají velmi pozitivně a všech dárků a pomoci při zajišťování akci si společně s námi velice váží.

Je potěšující vědět, že existují lidé, kterým není život dětí v našem zařízení lhostejný a snaží se svou pomocí dětem dobu prožitou na Racku zpříjemnit.Kontakt:Představení o.s. Múzy dětem v racčím hnízdě na Racku


   zpět na přehled článků