25.12. 2008  Poselství míru - evangelium Essenských (2)

A po jeho slovech následovalo veliké mlčení. Ale ti, kteří už byli zbaveni odvahy, načerpali z jeho slov novou sílu a pokračovali v půstu a modlitbách. A ten, který mluvil předtím, mu řekl: „Chci vydržet až do sedmého dne.“ A druhý rovněž: „Chci také vydržet sedm krát sedm dnů.“Ježíš odpověděl: „Šťastní jsou ti, kteří vydrží až do konce, neboť oni zdědí zemi.“ A bylo mezi nimi mnoho nemocných, mučených krutými bolestmi, kteří se nemohli dostat až k Ježíši, neboť nemohli jít po vlastních nohou. Řekli: „Mistře, budeme velmi mnoho trpět, řekni nám, co máme dělat.“ A ukazovali Ježíši své zkroucené a uzlinaté nohy a říkali: „Ani anděl vody, ani anděl vzduchu, ani anděl slunečního světla nemohli zmírnit naše bolesti, ačkoli jsme se ponořovali, postili, modlili a ve všem následovali tvých slov.“

„Vpravdě, pravím vám, i vaše kosti budou uzdraveny! Neztrácejte odvahu, ale vyhledejte léčitele kostí, anděla země. Neboť odtud pocházejí vaše kosti a tam se také vrátí.“ A ukázal rukou tam, kde tekoucí voda a sluneční žár změkčily zemi u kraje řeky na bahnitou usazeninu. „Ponořte tam nohy do bahna, aby objetí anděla země vytáhlo z vašich kostí nečistotu a nemoc. A uvidíte, jak Satan a vaše bolesti z objetí anděla země uprchnou. A uzliny z vašich kostí zmizí a budete se moci opět protáhnout a všechny bolesti objetím anděla země uprchnou.“

A nemocní učinili jak řekl, neboť věděli, že budou uzdraveni. A byli ještě jiní nemocní, kteří trpěli strašnými bolestmi, ale i přesto se dále postili. Avšak jejich síla byla u konce a polévalo je velké horko. Když vstali z lože aby šli za Ježíšem, začala se jejich těla kroutit, jako by se do nich opíral prudký vichr, a kdykoli se pokusili postavit na nohy padali opět k zemi. Tu šel Ježíš k nim a řekl: „Trpíte, protože Satan a jeho nemoci mučí vaše tělo. Ale nebojte se, neboť jejich moc nad vámi rychle skončí. Neboť Satan je jako pokrytecký soused, který vstoupil do domu souseda, když nebyl doma, s úmyslem odnést si domů jeho majetek. Ale lidé vyprávěli majiteli, že v jeho domě řádí nepřítel, a rychle se tedy vracel domů. A když špatný soused pobral všechno, co se mu líbilo, uviděl z dálky jak se spěšně vrací pán domu; a pln zlosti, že nemůže všechno odnést, chtěl rozbít a zpustošit vše, co zbylo, všechno zničit, aby alespoň to, co nemůže mít, neměl ani ten druhý. Ale zlomyslný soused, krátce nato, co pán domu vstoupil a ještě než mohl provést svůj úmysl, byl z domu vyhozen.

Pravím vám, právě tak vstoupil Satan do vašeho těla, které je příbytkem božím. A pobral všechno, co chtěl ukrást: váš dech, krev, kosti, maso, vnitřnosti, oči a uši. Ale půstem a modlením jste přivolali pána svých těl a jeho anděly. A nyní Satan vidí konec své moci. Proto ve vzteku ještě jednou sbírá sílu, aby tělo zničil dříve, než přijde jeho pán. Satan vás tak strastiplně mučí protože cítí, že přišel jeho konec. Ale vaše srdce se nemusí chvět úzkostí, neboť brzy se objeví boží andělé, aby obsadili své obydlí a vysvětili je jako chrám boží. A popadnou Satana a vyhodí ho z vašich těl i se všemi jeho nemocemi a nečistotami. A budete šťastní, neboť se dočkáte odměny za svou statečnost a už žádné nemoci neuvidíte.“

A byl jeden mezi nemocnými, jehož Satan mučil více než všechny ostatní. Jeho tělo bylo vysušeno jako kostra a kůži měl žlutou jako padající list. Byl už tak slabý, že se nemohl doplazit k Ježíšovi ani po rukou a volal na z dálky: „Mistře, měj se mnou soucit, neboť nikdy netrpěl člověk tolik, co já, co svět existuje. Vím, že jsi byl skutečně poslán od Boha, a vím, že můžeš Satana ihned vyhnat z mého těla, jestliže chceš. Což boží andělé neposlouchají božího vyslance? Přijď, Mistře, a vyžeň ze mne Satana, neboť ve mně zlostně řádí a zle mě mučí.“

A Ježíš mu odpověděl: „Satan tě týrá tak silně, protože se už několik dní postíš a neplatíš mu žádný poplatek. Nekrmíš ho všemi těmi odpornostmi, kterými jsi dosud špinil chrám svého ducha. Týráš Satana hladem, a proto tě ve své zlobě týrá také. Neboj se, neboť ti říkám, že Satan bude zničen dříve, než zničí tvé tělo, neboť zatímco se postíš a modlíš je chrání boží andělé, takže tě Satanova moc nemůže zničit. A jeho hněv je vůči božím andělům bezmocný.“

Pak přišli všichni k Ježíši a hlasitým voláním jej snažně prosili: „Mistře, slituj se nad ním, neboť on trpí více než my všichni, a jestliže z něj Satana hned nevyženeš, bojíme se, že nedožije rána.“

A Ježíš jim odpověděl: „Velká je vaše víra. Když se stane podle vaší víry, brzy spatříte strašné zjevení Satana na vlastní oči a zažijete moc Syna člověka. Neboť chci vyhnat mocného Satana silou nevinné ovce, nejslabšího stvoření Pána. Neboť Svatý Duch boží činí nejslabšího tím nejsilnějším.“ A Ježíš podojil jednu ovci, která se pásla v trávě. Vylil mléko na sluncem prohřátý písek a řekl: „Pohleďte, do tohoto mléka je vtisknuta síla anděla vody. A nyní do něj proniká i síla anděla slunečního světla. A mléko bude díky jejich síle vřelé. A nyní se spojí anděl vody a anděl slunce s andělem vzduchu. Hleďte, pára horkého mléka stoupá pomalu do vzduchu. Pojď a dýchej ústy sílu andělů vody, slunečního světla a vzduchu, aby přešla do tvého těla a vyhnala z něj Satana.“

A nemocný muž mučený Satanem zhluboka vdechoval stoupající páru do sebe. „Satan hned opustí tvé tělo, neboť už tři dny hladoví a v tobě žádnou potravu nenalézá. Vyjde z tebe, aby utišil hlad teplým mlékem, neboť tato strava mu vyhovuje. Ucítí jeho vůni a nebude moci odolat hladu, který jej již tři dny sužuje. Ale Syn člověka zničí jeho tělo, aby už nemohl nikoho jiného trápit.“ Potom se začal nemocný třást zimnicí a jeho tělo se napjalo, jako by chtěl zvracet, ale nemohl. Lapal po vzduchu, ale nemohl se nadechnout a zůstal ležet v klíně Ježíše v bezvědomí. „Nyní opouští Satan jeho tělo, pohleďte!“ A Ježíš ukázal na otevřená ústa nemocného muže. A pak všichni s úžasem a hrůzou sledovali jak z jeho úst vychází Satan v podobě odporného červa, rovnou ke kouřícímu mléku. Ježíš vzal do rukou dva špičaté kameny a rozmačkal mu hlavu a vytáhl z nemocného muže celé tělo obludy, téměř tak dlouhé jako výška člověka. Když byl odporný červ z hrdla venku mohl nemocný opět dýchat a všechny jeho bolesti byly pryč. A všichni zděšeně hleděli na odporné Satanovo tělo.

„Podívej, co hrozného jsi mnoho let nosil a živil ve svém těle. Vyhnal jsem to a zabil, aby tě to už nikdy nemučilo. Děkuj Bohu, že tě osvobodili jeho andělé, a už nehřeš, aby se Satan do tebe nevrátil. Ať je tvé tělo od této chvíle chrámem, zasvěceným Bohu.“

A všichni byli jeho slovy i mocí ohromeni. A říkali: „Mistře, ty jsi skutečně Boží vyslanec a znáš všechna tajemství.“ „A vy,“ odvětil Ježíš, „máte být pravými syny božími, abyste se mohli podílet na jeho moci, na jeho vědění a všech tajemstvích. Neboť moudrost a moc může přijít jen z lásky boží. Milujte proto svého nebeského Otce a svou Matku zemi z celého svého srdce a celým duchem. A služte jim, aby vám jejich andělé také sloužili. Obětujte všechno své konání Bohu. A neživte Satana, neboť odměnou za hřích je smrt. Ale u Boha je odměnou dobrého jeho láska, vědění a moc věčného života.“ A všichni poklekli a děkovali Bohu za jeho lásku.

A Ježíš je opustil se slovy: „Přijdu opět ke všem, kteří vydrží v modlitbě a půstu do sedmého dne. Mír s vámi.“ A nemocný muž, z nějž Ježíš vyhnal Satana, vstal, neboť se mu vrátila životní síla. Dýchal zhluboka a jeho oči se vyjasnily, když všechny jeho bolesti pominuly. A vrhl se na zem, kde předtím stál Ježíš, a líbal stopy jeho nohou a plakal. A bylo to u řečiště jednoho proudu, kde se mnoho nemocných sedm dní a sedm nocí postilo a modlilo s božími anděly. A velká byla jejich odměna, že následovali slova Ježíše. Když uplynul i sedmý den, všechny bolesti je opustily.

A když slunce vyšlo nad horizontem, viděli Ježíše přicházet s hory k nim, s jasem vycházejícího slunce nad hlavou. „Mír s vámi.“ A neřekli ani slovo, jen se vrhli před ním na kolena a dotkli se lemu jeho šatu na znamení uzdravení. „Neděkujte mi, ale Matce zemi, která vám poslala své mocné anděly. Jděte a už nehřešte, abyste už žádnou nemoc nepotkali. A dovolte uzdravujícím andělům, aby se stali vašimi strážci.“

Ale oni mu odpověděli: „Kam máme jít, když slova věčného života jsou při tobě? Řekni nám, které jsou to hříchy, kterým se musíme vyhýbat, abychom již nikdy neonemocněli?“

Ježíš odvětil: „Stane se podle vaší víry.“ Sedl si mezi ně a pokračoval: „Bylo vám již dříve řečeno: „Cti svého nebeského Otce i svou Matku zemi a dodržuj jejich přikázání, abys žil dlouho na zemi.“

A jako další bylo tímto přikázáním dáno: „Nezabiješ, neboť život byl dán všem Bohem a to, co dal Bůh, nesmí člověk vzít. Neboť vám pravím, že vše, co na zemi žije, pochází z jedné Matky. Proto každý kdo zabíjí, zabíjí svého bratra. A od něj se Matka země odvrátí; odejme mu svá životodárná ňadra. A její andělé ho opustí a do těla se mu nastěhuje Satan. A maso zabitých zvířat se v jeho těle stane jeho vlastním hrobem. Vpravdě, pravím vám, ten který zabíjí, zabíjí sám sebe, a kdo jí maso zabitých zvířat, jí z těla smrti. Neboť v jeho krvi se každá kapka krve zabitého tvora stává jedem, jejich dech se stává zápachem jeho dechu, jejich maso se proměňuje v hlízy, jejich kosti v jeho kostech ve vápno, jejich vnitřnosti v jeho vnitřnostech v úpadek, jejich oči v jeho očích v šupiny, jejich uši v jeho uších ve voskovou zátku. A jejich smrt se stane jeho smrtí. Neboť jen ve službě nebeskému Otci budou vaše dluhy sedmi let prominuty v sedmi dnech. Ale Satan nic neodpouští a jemu budete muset všechno zaplatit. Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, pálení za pálení, ránu za ránu, život za život, smrt za smrt.

Neboť mzdou za hřích je smrt. Jestliže se nechcete stát otroky Satana, nezabíjejte a nejezte maso nevinných obětí. Neboť to je stezka utrpení vedoucí k smrti. Naopak vykonávejte vůli Boží, aby vám na vaší cestě životem sloužili andělé. Poslechněte proto slova Boží: „Hleďte, dal jsem vám k obživě všechny rostliny celé země i s jejich semeny a všechny stromy s jejich plody a jádry a veškeré zvěři na zemi a ptákům ve vzduchu a vší havěti, co se po zemi plazí, jsem dal k obživě všechny zelené natě. Také mléko od všeho, co se pohybuje a na zemi žije, má být pro vás potravou; tak jako jim jsem dal zelené byliny, dávám vám jejich mléko. Ale maso a krev, která je oživuje nejezte. Jinak po vás budu požadovat vaši krev, v níž je vaše duše: budu po vás žádat všechna zabitá zvířata i duše všech zabitých lidí.

Neboť já, Pán a Bůh tvůj, jsem přísný a horlivý Bůh, který přenáší chyby otců až do třetího a čtvrtého pokolení na děti těch, kteří mě nenávidí, ale těm mnoha zástupům, kteří mě milují a má přikázání dodržují, prokazuji milosrdenství. „Miluj Boha svého z celého svého srdce a z celé duše své a veškerou svou silou,“, a to je první a největší přikázání.

A druhé je mu podobné: „Miluj svého bližního jako sebe sama.“ Není větších přikázání než tato.

A po těchto slovech mlčeli všichni, až na jednoho, který zvolal: „Co mám dělat, Mistře, když uvidím, jak mého bratra napadlo divoké zvíře? Mám ho nechat zahynout, nebo to divoké zvíře zabít? Nepřestoupím pak zákon?“

A Ježíš odpověděl: „Již dříve bylo řečeno: „Všechna zvířata, která chodí po zemi, všechny ryby v mořích a všichni ptáci ve vzduchu jsou dáni do vaší moci.“ Vpravdě, pravím vám, ze všech stvoření žijících na zemi, stvořil Bůh podle svého obrazu jen člověka. Proto jsou zvířata podřízena člověku a ne naopak. Nepřekročíte proto zákon, když zabijete divoké zvíře, abyste zachránili život svého bratra. Neboť vskutku, člověk je víc než zvíře. Ale když člověk zabije zvíře bezdůvodně, i když ho nenapadlo, jen pro požitek ze zabíjení nebo pro maso, kůží či kly, je to zločin, kterého se dopustil, neboť se sám proměnil v divoké zvíře. Proto bude jeho konec takový, jako konec divokého zvířete.“

Pak řekl jiný: „Mojžíš, největší v Izraeli, dovolil našim praotcům jíst maso čistých zvířat a zakazoval jen maso zvířat nečistých. Proč nám zapovídáš maso všech zvířat? Který zákon je od Boha? Mojžíšův nebo tvůj?“

A Ježíš odpověděl: „Bůh dal vašim praotcům prostřednictvím Mojžíše deset přikázání. Dodržet těchto deset přikázání je příliš těžké,“ řekli vaši praotcové a nedokázali je dodržovat. Když to Mojžíš viděl, měl se svým lidem soucit a nechtěl jej vidět zahynout. A proto jim dal desetkrát deset méně těžkých přikázání, aby je mohli plnit. Vpravdě, pravím vám, kdyby vaši praotcové dokázali dodržet oněch deset božích přikázání, nemusel by jich Mojžíš nikdy dávat desetkrát deset. Neboť ten, jehož nohy jsou pevné jako hora Sión, nepotřebuje žádné berle. Ale ten, jehož údy se chvějí, dojde s berlemi dál, než bez nich. A Mojžíš řekl Pánu: „Moje srdce je plné starostí, neboť mí lidé jsou ztraceni. Chybí jim vědění a nejsou schopni pochopit Tvé zákony. Jsou jako malé děti, které ještě nemohou porozumět slovům svého otce. Dovol mi, Pane, abych jim dal jiné zákony, aby nezahynuli.

Když nemohou jít s Tebou, ať alespoň nejsou proti Tobě, aby zůstali naživu, a až přijde čas a budou zralí pro Tvá slova, zjev jim své zákony.“ Proto Mojžíš rozbil dvě kamenné desky, na nichž bylo napsáno deset přikázání, a místo nich jim dal desetkrát deset. A z těchto desetkrát deseti přikázání udělali písaři a učenci stokrát deset přikázání. A vložili vám na bedra nesnesitelné břímě, které však sami nenesou. Čím bližší jsou přikázání Bohu, tím jich potřebujeme méně, a čím jsou Bohu vzdálenější, tím jich potřebujeme více. Proto je nespočetně zákonů písařů a učenců, ale jen sedm Syna člověka, tři andělů a Bůh má jen jeden zákon. Proto vás učím jen zákonům, jimž můžete rozumět, abyste se stali lidmi a dodržovali sedm zákonů Syna člověka. Pak vám zjeví své tři zákony také andělé, aby se na vás snesl Svatý boží duch a přivedl vás k jeho jedinému zákonu.“

A všichni se podivili nad jeho moudrostí a prosili: „Pokračuj Mistře a uč nás všem zákonům, které můžeme přijmout.“

A Ježíš pokračoval: „Bůh přikázal vašim praotcům: ´Nezabiješ!´ Ale jejich srdce byla zatvrzelá a zabíjeli. Tak na nich Mojžíš požadoval, že nesmějí zabít nikoho z lidí, a strpěl zabíjení zvířat. A pak se srdce vašich praotců zatvrdila ještě víc a zabíjeli lidi a zvířata ve stejné míře. Ale já vám říkám: nezabíjejte lidi ani zvířata, ani potravu, kterou přijímají vaše ústa. Neboť když jíte živou potravu, i vy budete živí, ale když svou potravu zabijete, ona právě tak zabije vás. Neboť život plodí jen život a smrt plodí zase jen smrt. Neboť vše, co zabíjí vaši potravu, zabíjí i vaše tělo. A vše, co zabíjí vaše těla, zabíjí také vaše duše. Vaše těla jsou tím, čím je vaše strava, stejně jako váš duch je tím, čím jsou vaše myšlenky. Nejezte proto, co narušil oheň, mráz nebo voda. Neboť vařená, přemrzlá nebo nahnilá strava nechá stejně tak propálit, zmrazit nebo shnít i vaše těla. Nebuďte jako ten hloupý hospodář, který na svém poli zasel vařená, zmrazená a shnilá zrna. A přišel podzim a jeho pole nic nenesla. A jeho bída byla veliká. Ale buďte jako sedlák, který osívá pole živou setbou a ta pak nesou živé pšeničné klasy, které ho stonásobně odmění za zasetá zrna. Neboť vpravdě vám říkám, žijte jen ohněm života a nepřipravujte si stravu pomocí ohně smrti, který zabíjí vaši potravu a vaše těla a vaše duše též.“

„Pane, kde je oheň života?“ ptali se někteří.

„Ve vás, ve vaší krvi a vašich tělech.“

„A oheň smrti?“ ptali se jiní.

„To je oheň, který hoří mimo vaše těla, který je víc horký než vaše krev. Tímto ohněm smrti si vaříte obživu doma i na poli. Vpravdě, pravím vám, tentýž oheň, který ničí vaši stravu i vaše těla, je takový jako oheň zlomyslnosti pustošící vaše myšlenky a ducha. Neboť vaše tělo je to, co jíte, a váš duch to, co myslíte. Nejezte proto nic, co zabil oheň silnější než oheň života. Proto si připravujte a jezte všechny plody stromů a všechny traviny polí, které jsou poživatelné, a všechno mléko zvířat. Neboť tyto byly živeny a zrály ohněm života, všechny jsou darem andělů naší Matky země. Ale nejezte nic, co ochutil oheň smrti, neboť je od Satana.“

„Jak si máme bez ohně upéci náš chléb, Mistře?“ ptali se někteří s velkým podivením.

„Dovolte připravit váš chléb božím andělům. Navlhčete pšenici, aby do ní mohl proniknout anděl vody. Pak ji vystavte tak, aby ji mohl obejmout i anděl vzduchu. A nechte ji od rána až do večera na slunci, aby k ní mohl přijít anděl slunečního světla. A požehnání těch tří andělů dá brzy vzklíčit zárodku života. Pak zrní rozmačkejte a utvořte tenké placky, jako vaši praotcové, když opustili dům otroctví v Egyptě. Vystavte ráno placky opět slunci, a když bude stát nejvýše, otočte je na druhou stranu, ať i tu obejme anděl slunečního světla, a nechte je ležet až do západu slunce. Neboť stejně jako andělé vody, vzduchu a slunečního světla způsobili vzrůst a zrání pšenice na poli, musí připravit také váš chléb. A totéž slunce, které ohněm života dalo vyrůst a dozrát pšenici, musí stejným ohněm upéct i váš chléb. Neboť oheň slunce dá pšenici, chlebu a tělu život. Ale oheň smrti zabíjí pšenici, chléb i tělo. A živí andělé živého Boha slouží jen živým lidem. Neboť Bůh je Bohem živých a ne Bohem mrtvých.

Jezte vždy přímo z božího stolu: ovoce stromů, zrno a traviny polí, mléko od dobytka a včelí med. Neboť všechno ostatní je Satanovo a vede na cestu hříchu a nemocí až ke smrti, ale strava, kterou jíte z hojnosti božího stolu, dá vašemu tělu sílu a mládí a nepoznáte žádné nemoci. Stůl boží živil Metuzaléma až do vysokého stáří a říkám vám popravdě, když budete žít tak jako on, dá vám Bůh živých také tak dlouhý život na zemi. Vpravdě, pravím vám, Bůh živých je bohatší než všichni boháči na zemi a jeho plný stůl pestřejší, než nejbohatší hodovní tabule všech boháčů na zemi. Jezte proto po celý život se stolu Matky země a nikdy nepoznáte nedostatek. A jezte všechno tak, jak se na stole Matky země nachází. Nevařte a nemíchejte všechno dohromady, aby se vaše vnitřnosti nestaly dýmající bažinou. Neboť vám říkám popravdě, toto je v očích Pána odporné.A nebuďte jako lačný služebník, který u stolu pána pokaždé snědl porce druhých. Zhltal všechno sám a ve své žravosti vše smíchal. A když to jeho pán uviděl, rozhněval se a odehnal ho od stolu. Když bylo jídlo u konce, smíchal dohromady vše, co zbylo, zavolal lačného služebníka a řekl: „Vezmi a jez to spolu s prasaty, neboť tvoje místo je mezi nimi a ne u mého stolu.“ Buďte proto opatrní a neznečišťujte si těla všemožnými odpornostmi. Spokojte se s dvěma nebo třemi druhy potravy, které na stole naší Matky země najdete vždy. A nedychtěte spotřebovat všechno, co uvidíte. Neboť vpravdě pravím vám, když všechny ty druhy potravy smícháte ve svém těle, končí v něm mír a zpustoší ho nekonečný boj. A bude zahubeno tak, jako rodiny a královské říše přivodí svůj zánik, když se rozdělí. Neboť váš Bůh je bohem míru a nepodporuje žádná rozdělení. Nepřivolávejte na sebe tedy jeho prokletí, aby vás nevyhnal od svého stolu a nebyli jste nuceni jít k stolu Satanovu, kde oheň hříchů, nemocí a smrti zahubí vaše tělo.

Když jíte, nejezte až do plnosti. Prchejte před Satanovým pokušením a poslouchejte hlasy božích andělů. Neboť Satan a jeho moc vás nabádá, abyste jedli víc a víc. Žijte z Ducha a odolejte tělesným žádostem. A váš půst bude pokaždé radostí v očích božích andělů. Proto pozorujte, kolik musíte sníst abyste byli úplně sytí, a pak jezte vždy o třetinu méně. Množství denní potravy by nemělo být menší než třetina, ale hlídejte, abyste nepřekročili dvě třetiny. Pak vám boží andělé vždy pomohou a neupadnete do osidel Satana a jeho chorob. Neztěžujte práci andělům ve svém těle častým jídlem.

Neboť vpravdě pravím vám, kdo jí během dne více než dvakrát koná v sobě satanskou práci. A boží andělé opustí jeho tělo a brzy nato ho převezme Satan do své moci. Jezte jen když je slunce vysoko na obloze a opět, až když zapadne. A neuvidíte žádnou nemoc, neboť to najde zalíbení v očích Pána. A jestli chcete, aby se andělé boží z vašeho těla radovali a Satan se vám zdaleka vyhýbal, sedejte u božího stolu jen jednou denně. Pak budou vaše dny na zemi dlouhé, neboť to má obzvláštní zalíbení v očích Pána. Jezte vždy jen tehdy, když je stůl boží před vámi prostřen, a jezte vždy to, co na něm najdete. Vpravdě, pravím vám, Bůh ví přesně, co vaše tělo potřebuje a kdy.

Se začátkem měsíce Ijar jezte ječmen. Počínaje měsícem Sivan jezte pšenici, nejdokonalejší ze všech rostlin plodících semena; a připravujte si denní chléb z pšenice, aby Pán mohl dohlédnout na vaše tělo. Od měsíce Tammuz jezte kyselé hrozny, aby vaše tělo zeštíhlelo a Satan je opustil. V měsíci Elul sbírejte hrozny, aby vám jejich šťáva posloužila jako nápoj. V měsíci Marchehvan sbírejte sladké hrozny, zesládlé a usušené andělem slunečního světla, aby jimi vaše tělo sílilo, neboť andělé Pána bydlí ve vás. Fíky bohaté na šťávu jezte v měsících Ab a Shebat, a co zbude, dovolte andělu slunečního světla, aby pro vás zachoval. Jezte je s mandlemi ve všech těch měsících, kdy stromy nenesou žádné ovoce. Byliny, které přijdou po deštích, jezte v měsíci Thebet, aby vaše krev byla očištěna ode všech hříchů. A ve stejném měsíci začněte pít mléko vašich zvířat, neboť Pán dal zvířatům zeleň, aby ji přeměňovala na mléko, aby svým mlékem živila člověka. Neboť vpravdě pravím vám, šťastni jsou ti, kteří jedí pouze u božího stolu a odmítají všechny Satanovy odpornosti.

Nejezte žádnou nečistou stravu přivezenou z dalekých zemí, ale vždy jen to, co nesou vaše stromy. Neboť váš Bůh ví, co je pro vás správné, i kdy a kde. A dává všem lidem všech království to jídlo, které je pro každého to nejlepší. Nejezte jako nevědomí, kteří se ve spěchu nacpou a zanesou své tělo všemi odpornostmi. Neboť moc božích andělů k vám přichází prostřednictvím živé stravy, kterou vám dává Pán ze své královské tabule. A když jíte, mějte nad sebou anděla vzduchu a pod sebou anděla vody. Dýchejte zhluboka a dlouho při každém jídle, aby anděl vzduchu vaše jídlo požehnal. A žvýkejte potravu dokonale svými zuby, až se stane tekutinou, aby ji anděl vody mohl ve vašem těle proměnit v krev. A jezte pomalu, jako by to byla modlitba, kterou věnujete Pánu. Neboť vám říkám popravdě, moc Boží vás naplní, když budete takto u jeho stolu jíst. Ale Satan promění v dýmající bažinu tělo toho, při kterém nejsou během jídla přítomni andělé vzduchu a vody. A Pán jej nestrpí více u svého stolu. Neboť jeho stůl je jako oltář a ten, kdož jí u božího stolu, je jako v chrámu.

Vpravdě pravím vám, když dodržují boží přikázání jsou těla synů člověka proměněna v chrámy a vnitřní orgány v oltáře. Nepokládejte proto nic na boží oltář, když jste mrzutého ducha, ani nesmýšlejte špatně o druhých v chrámu Božím. A přistupujte k tomu nejsvatějšímu jen tehdy, když vás naplní volání andělů, neboť vše, co sníte ve smutku nebo hněvu nebo bez přání, se stane jedem. Neboť dech Satana vše znečistí. Jakmile přijímáte ve svém těle Boží sílu z jeho stolu, pokládejte dary na oltář svého těla s radostí a nechte všechny zlé myšlenky odplynout. A nesedejte nikdy k božímu stolu, dokud anděl chuti nezavolá. Radujte se proto vždy s božími anděly u jejich královského stolu, neboť to potěší srdce Pána. A vaše dny na zemi se prodlouží, neboť vám po všechny dny bude sloužit ten nejvzácnější z božích služebníků: anděl radosti.

A nezapomínejte, že každý sedmý den je svatý a zasvěcený Bohu. Po šest dnů své tělo živte dary Matky země, ale sedmého dne své tělo zasvěťte nebeskému Otci. A sedmý den nejezte žádné pozemské pokrmy, ale žijte jen ze Slova božího. A buďte celý den s anděly Pána v říši nebeského Otce. A sedmého dne budou andělé Boží ve vašem těle stavět království boží, tak jako vy pracujete po šest dnů v království Matky země. A žádná strava ať v tento sedmý den neztíží práci andělům ve vašem těle. A Bůh vám dá dlouhý život na zemi, abyste mohli získat věčný život v říší nebes. Neboť vpravdě pravím vám, jestliže již nespatříte žádnou nemoc na zemi, budete žít navždy v Království nebes. A Bůh vám pošle každé ráno anděla sluneční záře, aby vás probudil ze spánku.

Proto poslechněte boží výzvy a nezůstávejte líně ležet v postelích, neboť venku již na vás čekají andělé vzduchu a vody. A pracujte po celý den s anděly Matky země, abyste stále lépe poznávali ji i její díla. Ale když zapadne slunce a nebeský Otec vám sešle svého milovaného anděla spánek, odpočívejte a zůstaňte s ním celou noc. A tehdy vám váš nebeský Otec pošle své neznámé anděly, aby s vámi byli v noci, dlouhé jako život. A ti neznámí andělé nebeského Otce vás budou učit mnohému z říše Boží, stejně jako vás andělé, které znáte od Matky země, poučují ve věcech její říše. Neboť vpravdě pravím vám, když budete zachovávat jeho přikázání, budete každou noc hosty v království svého nebeského Otce. A když se ráno probudíte, pocítíte sílu těch neznámých andělů. A váš nebeský Otec je vyšle každou noc, aby budovali vašeho ducha, právě tak, jako Matka země každý den posílá své anděly, aby stavěli vaše tělo. Neboť vpravdě pravím vám, jestliže vás během dne zahaluje do svého obětí Matka země a v noci vám vdechuje své políbení nebeský Otec, pak se stanou ze synů člověka synové boží. Odolávejte dnem i nocí pokušením Satana. Nebděte v noci a nespěte ve dne, aby vás andělé neopustili.

Nedopouštějte se smilstva ve dne ani v noci, neboť nezřízený pohlavní život je jako strom, z jehož kmene vytéká šťáva. A tento strom předčasně usychá a nenese ovoce. Proto nechoďte za nevěstkami, aby Satan nevysušil vaše těla a Pán neučinil vaši setbu neúrodnou. Vyhýbejte se všemu, co je příliš horké nebo příliš studené. Neboť je vůlí vaší Matky země, že vašemu tělu neprospívá žár ani chlad. A nenechte svá těla zahřát nebo ochladit více než vás zahřívají nebo ochlazují boží andělé. A když budete zachovávat přikázání své Matky země, tak vám vždy, když vaše tělo bude příliš horké, pošle anděla chladu, aby vás chladil, a kdykoli vaše tělo bude prochladlé, pošle anděla tepla, aby vás ohřál.

Následujte příkladu všech andělů nebeského Otce a Matky země, kteří ve dne v noci nepřetržitě pracují ve svých říších na nebi i na zemi. Proto v sobě přijměte také nejsilnějšího božího anděla, anděla činu, a pracujte společně na boží říši. Následujte příkladu tekoucí vody, vanoucího větru, vycházení a zapadání slunce, růstu rostlin a stromů, zvířat, jak běhají a jak si hrají, přibývání a ubývání Měsíce, hvězd, jak přicházejí a zase se vzdalují, všechno se to pohybuje a vykonává práci. Neboť vše v čem je život se pohybuje, a jen mrtvé je strnulé. A Bůh je bohem živých a Satan božstvem mrtvých. Služte proto živému Bohu, abyste získali věčný pohyb života a ušli věčnému tichu smrti.

A všichni se pak modlili společně s Ježíšem k nebeskému Otci a Matce zemi. A potom k nim Ježíš promluvil: „Stejně jako vaše tělo je znovuzrozené pomocí andělů Matky země, právě tak může být znovuzrozen i váš duch pomocí andělů nebeského Otce. Buďte proto pravými syny svého Otce a své matky a pravými bratry synů člověka. Až dosud jste vedli s Otcem, Matkou a svými bratry válku. A sloužili jste Satanovi. Ode dneška žijte v míru se svým nebeským Otcem a Matkou zemí a se svými bratry, syny člověka. A bojujte jen proti Satanovi, aby vás neoloupil o mír. Dávám vašemu tělu mír vaší matky země a vašemu duchu mír vašeho nebeského Otce. Nechť mír obou panuje mezi lidskými syny. Přijďte ke mně všichni, kteří jste znaveni a trpíte sporem a tísní. Neboť můj mír vás posilní a občerství. Neboť můj mír přetéká radostí. Proto vás vždy zdravím „Mír s vámi!“

Zdravte se také tak, aby se na vaše těla snášel mír Matky země a na vašeho ducha mír nebeského Otce. A pak najdete mír i mezi sebou, neboť říše Boží je ve vás. Jděte nyní zpátky k svým bratřím s nimiž jste dosud žili v boji a dejte jim svůj mír. Šťastní jsou ti, kteří usilují o mír, neboť ti najdou mír boží. Jděte a už nehřešte. A dávejte každému svůj mír tak, jako já jsem vám dal ten svůj. Neboť můj mír je od Boha.

„Mír s vámi.“

A opustil je.

A jeho mír do nich vstoupil. A do jejich srdce anděl lásky, do hlavy moudrost zákonů a do rukou síla znovuzrození. Tak šli dál mezi lidské syny a dcery, aby přinášeli světlo míru těm, kteří bojovali v temnotě.

A než se rozešli, přáli si navzájem:

„MÍR S VÁMI.“

A Pravda sama sebe dosvědčí.

Poselství míru - evangelium Essenských (1)
Poselství míru - evangelium Essenských (2) - právě čteteVýňatek z knihy "Hledání nesmrtelnosti" svazek I.
z aramejštiny přeložil Dr. E. B. Szekely, 1977
   zpět na přehled článků